Brf Nejden, Luleå

Martin Ljungs Knabbe är idag ett sammanhållet skogs- och friluftsområde nära centrala Luleå där vald del av området lämpar sig för en varsam förtätning. Vi vill med vårt förslag skapa känslan av att de nätta husen vuxit upp ur marken där de står och att de är en integrerad del av skogens kretslopp. Områdets topografi och närliggande bebyggelse har tagits särskild hänsyn till och tillgängligheten för allmänheten till ”Knabben” bevaras. Strukturen och byggnadernas utformning möjliggör ett litet ingrepp i naturen och möjliggör att behålla befintlig vegetation i stor utsträckning.

Gröna kilar kopplar samman det befintliga villaområdet med Knabben och husens placering och utformning begränsar den privata karaktären och gör området tillgängligt för allmänheten. Inom det nya området skapas gemensamma gårdar som uppmuntrar till möten och uteaktivitet, här finns tex möjlighet för de boende att odla tillsammans. Skogen är i övrigt områdets stora tillgång och anlagda ytor minimeras. En slinga löper genom området och används för både angöring till gårdar och parkeringsplatser, vilka utförs med gräsarmerad betong. Stigar som passerar genom området idag kartläggs och återställs i samband med färdigställande. På natten knyts skog och byggnader ihop av genomtänkta ljusinstallationer vilket ger variation och trygghet.

Trä är ett genomgående tema i projektet. Husen byggs med en stomme av trä och byggnadernas koppling till naturen förstärks med fasader av trä där panelen har olika naturnära nyanser och olika struktur. De små huskropparna skapar en flexibel struktur och en möjlig anpassning till befintliga knabbar och värdefull vegetation. Varierade hushöjder tar ner skalan ger en anpassning mot villabebyggelsen intill. Husens moderna karaktär och egna uttryck tillför kvalitéer till området där bakomliggande enkelhet och upprepning i struktur och byggnadssätt möjliggör ett prisvärt boende.

Share this Project